Algemene voorwaarden Comweb:
Currently there only is a Dutch language version !!

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel
en Fabrieken van centraal Gelderland onder nummer 09107249

Artikel 1 - Definities.
Artikel 2 - Toepasselijkheid.
Artikel 3 - Aanbieding en acceptatie.
Artikel 4 - Duur en beŽindiging.
Artikel 5 - Levering en leveringstijd.
Artikel 6 - Overmacht.
Artikel 7 - Prijzen.
Artikel 8 - Betalingsvoorwaarden.
Artikel 9 - Het gebruik van de Comweb server.
Artikel 10 - Intellectuele eigendomsrechten.
Artikel 11 - Aansprakelijkheid.
Artikel 12 - Overdracht van rechten en verplichtingen.
Artikel 13 - Buitengebruikstelling.
Artikel 14 - Reclame.
Artikel 15 - Wijziging van de voorwaarden.
Artikel 16 - Geschillen regeling en toepasselijk recht.

Artikel 1 - Definities   To top
1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van produkten en/of diensten van Comweb wordt gesloten.
2. Produkten en diensten van Comweb : de door Comweb te exploiteren produkten en diensten waarbij door opdrachtgever beschikbaar te stellen informatie kan worden geraadpleegd en waarmee elektronische berichten tussen gebruikers uitgewisseld kunnen worden; hieronder vallen onder meer de produktie , plaatsing en huur van web sites en alle andere aanvullende en ondersteunende produkten en diensten.
3. Abonnee: De natuurlijk- of rechtspersoon die met Comweb een Abonnement heeft afgesloten ter zake van een overeenkomst tot levering van produkten en diensten van Comweb.
4. Abonnement : Het abonnement van de abonnee ter zake van Comweb.
5. Gebruikersnaam: Unieke benaming van de abonnee waarmee , tezamen met het toegekend Password , toegang word verkregen tot Comweb.
6. Password: Unieke reeks van cijfers en letters die aan de Abonnee wordt verstrekt teneinde de Abonnee toegang te verschaffen tot Comweb.
7. Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per electronische mail bevestigd, van levering van ťťn of meer produkten of diensten van Comweb.
Comweb is niet verplicht de haar motiverende redenen te vermelden.

Artikel 2 - Toepasselijkheid    To top
1. Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, verkoop, leverantie en dienst van of met Comweb.
2. De toepasselijkheid van deze voorwaarden wordt door de opdrachtgever aanvaard door aanvaarding van de aanbieding c.q. door de totstandkoming van de met Comweb gesloten overeenkomst.
De opdrachtgever verbindt zich akkoord te gaan met deze bepalingen, met terzijdestelling van eventuele eigen voorwaarden. Comweb aanvaardt geen algemene verwijzing door de opdrachtgever naar andere voorwaarden.

Artikel 3 - Aanbieding en acceptatie    To top
1. Alle door Comweb gemaakte offertes of prijsopgaven zijn vrijblijvend , behalve indien door comweb schriftelijk anders is vermeld.
2. De in offertes genoemde prijzen zijn exclusief BTW , tenzij anders aangegeven.
3. De eventueel na totstandkoming van de overeenkomst door opdrachtgever verlangde wijzigingen en/of aanvullende afspraken die van de aanvaarding afwijken , zijn slechts geldig indien zij schriftelijk door de opdrachtgever kenbaar zijn gemaakt en door Comweb uitdrukkelijk zijn aan aanvaard.
4. Comweb heeft het recht een overeenkomst om haar motiverende redenen te weigeren.
Van niet-acceptatie van een overeenkomst wordt door Comweb een kennisgeving aan de opdrachtgever gezonden. Met name valt hier te denken aan (aspirant) abonnees.

Artikel 4 - Duur en beŽindiging   To top
1. Alle overeenkomst aangeboden door Comweb worden aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum termijn van 6 maanden, tenzij anders overeengekomen.
2. Comweb kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang beŽindigen indien opdrachtgever aan een of meer van zijn verplichtingen jegens Comweb niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt.
3. Comweb heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beŽindigen indien opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren.
Laatstgenoemde partij heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.
4. Comweb heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beŽindigen indien:
- opdrachtgever oneigenlijk gebruik maakt van het Internet en of comweb server;
- opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met (inter)nationale wet- en regelgeving;
- opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met de algemeen aanvaarde normen en waarden;
- opdrachtgever informatie verspreidt die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden;
- opdrachtgever in strijd handelt met deze algemene voorwaarden;
- opdrachtgever in verzuim is volgens artikel 8 lid 3 van deze algemene voorwaarden.
5. Abonnementen kunnen uitsluitend tegen het einde van een kalendermaand en na het verstrijken van de minimumduur schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden.
6. Wordt het Abonnement door Comweb beŽindigd tijdens de in het eerste lid genoemde minimumduur, dan blijft de abonnee verplicht de gepubliceerde Abonnementsvergoedingen gedurende de resterende minimumduur te voldoen.

Artikel 5 - Levering en leveringstijd   To top
1. Plaatsing van een web site geschiedt zo spoedig mogelijk na schriftelijke opdracht en aanlevering van gegevens en promotiemateriaal, of op een later af te spreken tijdstip.
2. De door Comweb opgegeven levertijden zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk ander is overeengekomen.
Bij onverhoopte niet-tijdige levering dient Comweb derhalve schriftelijk ingebreke te worden gesteld.
3 Abonnementen komen tot stand per de eerste dag van een kalendermaand.
Indien een kennisgeving van acceptatie voor of op de 15e dag van een maand door de abonnee wordt ontvangen, wordt het Abonnement geacht te zijn aangegaan per de eerste dag van die kalendermaand. Indien een kennisgeving van acceptatie na de 15e dag van een maand door de abonnee wordt ontvangen, wordt het Abonnement geacht te zijn aangegaan per de eerste dag van de daaropvolgende maand.

Artikel 6 - Overmacht   To top
1. Comweb. aanvaardt geen aansprakelijkheid indien en voorzover zij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk niet kan nakomen door overmacht.
Onder overmacht wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen.
2. Indien de overmacht van tijdelijke aard is, behoudt Comweb zicht het recht voor de uitvoering van de overeenkomst zo lang op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert, zich niet meer voordoet.
Is de vermachtsituatie van blijvende aard, dan kan met de opdrachtgever een regeling worden getroffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen.
3. Comweb behoudt zich het recht voor betaling te vorderen van prestaties die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat van de vermacht veroorzakende omstandigheid is gebleken.

Artikel 7 - Prijzen   To top
1. Alle in deze site genoemde prijzen, alsmede overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders is vermeld.
2. Comweb heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk twee maanden voordat deze ingaan aan opdrachtgever bekend gemaakt.
Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beŽindigen tegen de datum van inwerkingtreding van de wijziging.

Artikel 8 - Betalingsvoorwaarden    To top
1. De betalingsverplichting van opdrachtgever gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt.
De betaling heeft betrekking op de periode die ingaat op de dag van de feitelijke beschikbaarstelling van produkten en diensten van Comweb.
2. De ter zake van de overeenkomst verschuldigde vergoeding is exclusief BTW en eventueel andere uit wettelijke voorschriften voortvloeiende heffingen.
Opdrachtgever is voorts de vergoedingen die uit deze voorwaarden voortvloeien, verschuldigd.
3. Indien opdrachtgever niet tijdig heeft betaald, wordt dit aan opdrachtgever medegedeeld en wordt daarbij een nadere termijn van betaling vastgesteld.
Is ook binnen die termijn niet betaald, dan is opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
4. De verschuldigde kosten worden, afhankelijk van de termijn waarvoor de vereenkomst is aangegaan, bij vooruitbetaling in rekening gebracht, en dienen per maand vooraf te worden voldaan , zo niet behoudt Comweb het recht de presentatie na ingebrekestelling (tijdelijk) stil te leggen.
5. Comweb stuurt opdrachtgever per betalingstermijn een faktuur voor de kosten die samenhangen met de overeenkomst.
6. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken in de eerste plaats ter afdoening van eventueel verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
7. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever, ook zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling, vanaf de vervaldatum een vertragingsrente verschuldigd die gelijk is aan de wettelijke rente over het door hem verschuldigde bedrag.
8. Indien opdrachtgever van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan opdrachtgever de bezwaren binnen twee weken na de datum op de faktuur aan Comweb kenbaar maken.
Na ontvangst van het bezwaar zal Comweb een onderzoek instellen naar de juistheid van het faktuurbedrag.
9. Vanaf de vervaldatum is de opdrachtgever buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag, berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief.
10. Comweb heeft het recht de tarieven te wijzigen.
Deze wijzigingen worden uiterlijk twee maanden voordat deze ingaan op de meest geeigende wijze aan de abonnee bekend gemaakt.
Indien een wijziging in werking treedt gedurende de minimumduur als bedoeld in artikel 4.1, is de abonnee gerechtigd het Abonnement te beeindigen tegen de datum van inwerkingtreding van de wijziging.

Artikel 9 - Het gebruik van de Comweb server .   To top
1. Indien Comweb dit noodzakelijk vindt stelt deze de abonnee een Password ter beschikking.
2. Comweb is gerechtigd een Password te wijzigen indien deze dit noodzakelijk vind.
Comweb brengt de abonnee op de meest geeigende wijze op de hoogte van de wijziging.
3. De abonnee is aansprakelijk voor al het gebruik dat met het Password van Comweb wordt gemaakt.
4. Verlies , diefstal of ontvreemding van het Password dient de abonnee onverwijld aan Comweb te melden.
5. De abonnee dient zich in het kader van het abonnement te onthouden van:
- hackactiviteiten , waaronder mende wordt verstaan het zich op ongeoorloofde wijze toegang verschaffen tot enig computersysteem of computerapperatuur;
- het introduceren ofverspreiden van computervirussen , - het verzenden van commercieele , propagandistische , kwetsende , bedreigende , onwelvoegelijke of onzedelijke data ;
- het verzenden van data waarvan de abonnee redelijkerwijs kan vermoeden dat een goede werking van de Comweb server en/of Internet wordt verstoord;
- het openbaar maken verveelvoudigen of gebruiken van software of andere werken die beschermd zijn door enig recht van intellectueel eigendom ;
- het verspreiden en verzenden van ongevraagde electronische berichten van enigerlei aard wat onder het internet bekend staat als spam.
6. Ieder commando dat de abonnee invoert kan door Comweb worden opgeslagen.
In dat geval staat Comweb er jegens de abonnee voor in dat het bestand waarin voormelde commando's worden opgeslagen , vertrouwelijk wordt behandelt.
7. De abonnee dient zelf zorg te dragen voor een backup van de door hem op de Comweb server geplaatste gegevens alsmede van de gegevens die in zijn home directory staan.

Artikel 10 - Intellectuele eigendomsrechten   To top
1. Het door Comweb vervaardigde materiaal is en blijft eigendom van Comweb.
2. De wederpartij vrijwaart Comweb betreffende alle door haar aangeleverde materialen tegen aanspraken van derden op grond van intellectueel eigendomsrecht.
3. Indien de wederpartij afbeeldingen en/of onderdelen van de door Comweb vervaardigde website wil openbaarmaken en/of verveelvoudigen dient hiervoor van te voren schriftelijke toestemming te worden gevraagd aan Comweb.

Artikel 11 - Aansprakelijkheid   To top
1. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die Comweb mocht lijden ten gevolge van een aan opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden.
2. Comweb is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van door opdrachtgever aangeleverd materialen.
4. Comweb is niet aansprakelijk voor beveiliging van de gegevens die worden opgeslagen.
5. Voorzover Comweb bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop Comweb weinig of geen invloed kan uitoefenen kan Comweb op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met Comweb of het verbreken ervan ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Comweb.
6. Gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met mensenlijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, dient opdrachtgever rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. Comweb kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. Comweb is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.
7. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Comweb slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van Comweb voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

Artikel 12 - Overdracht van rechten en verplichtingen   To top
1. Partijen zijn niet gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiende uit een overeenkomst aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

Artikel 13 - Buitengebruikstelling    To top
1. Comweb heeft het recht geleverde produkten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever terzake van de overeenkomst een verplichting jegens Comeweb niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Comweb zal opdrachtgever hiervan te voren in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van Comweb kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.
2. Tot indienststelling wordt weer overgegaan indien opdrachtgever binnen een door Comweb gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen en een terzake vastgesteld bedrag voor herindienststelling heeft voldaan.

Artikel 14 - Reclame   To top
1. Opdrachtgever dient ter zake van waarneembare gebreken uiterlijk 8 dagen na levering schriftelijk te reclameren, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens Comweb vervalt.
2. Reclame ter zake van onzichtbare gebreken dient schriftelijk te geschieden door middel van een aangetekende brief binnen 8 dagen nadat het gebrek door opdrachtgever is geconstateerd, of in het geval dit een eerder tijdstip betreft: in redelijkheid geconstateerd had kunnen worden of had behoren te worden geconstateerd. Gebeurt dit niet dan vervalt elke aanspraak op Comweb.
3. Indien reclame gegrond is worden de geleverde produkten of diensten na overleg aangepast, vervangen of vergoed.
4. Reclame schort de verplichtingen van opdrachtgever niet op.

Artikel 15 - Wijziging van de voorwaarden    To top
1. Comweb behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging.
3. Indien opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden per deze datum of binnen 7 dagen na de ontvangstdatum van de wijziging van de voorwaarden indien deze ontvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de wijziging.

Artikel 16 - Geschillen regeling en toepasselijk recht    To top
1. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Comweb en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
2. Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is bij uitsluiting het Nederlandse recht van toepassing.
3. Alle geschillen, direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeien of daarmee verband houdend, kunnen uitsluitend bij de bevoegde rechter te Nijmegen of Arnhem aanhangig worden gemaakt. Behoudens bewijs van het tegendeel zijn terzake van door Comweb met de opdrachtgever gesloten overeenkomst, de administratieve gegevens van Comweb beslissend.


© Copyright 1999 Comweb , Nijmegen , Nederland.